آمايش و پژوهش


    
این طرح برای توزیع مناسب امکانات موزه ای در کشور  و استفاده کارآمد از قابلیتها و استعدادهای موجود در استان های کشور اجرا می شود. ابزارهای مقدماتی در هر منطقه مطالعاتی شناسایی اقلیم، بوم شناسی، قومیتها خرده فرهنگ ها، ویژگی های تاریخی و هنری و اقتصادی آن منطقه است و بر مبنای توانمندیها و قابلیتهای هر استان تعداد موزه هایی که می باید در استان مزبور شکل بگیرند تعیین می شود. در طرح آمایش به تغییر کاربری موزه های موجود نیز توجه شده است. این طرح به زیرشاخه های بسیاری تقسیم می شود که مهمترین زیرشاخه آن مخاطب شناسی موزه ها در مناطق اقلیمی خاص است.