اشیاء مسروقه

 

  براساس کنوانسیون 1970 یونسکو مربوط به استرداد اموال فرهنگی- تاریخی کشورهای عضو متعهد می باشند چنانچه اشیا قاچاق متعلق به سایر ممالک در کشورشان مشاهده شد پس از توقیف و احراز هویت آن را به کشور اصلی عودت دهند.در چند سال اخیر، تعدادی اشیا مسروقه متعلق به ایران از انگلستان و امارات توسط اداره کل موزه ها به کشورمان بازگشت و اشیا توقیفی متعلق به عراق، کویت و افغانستان عودت داده شد. در ایران چنانچه شی از موزه سرقت گردد، پس از تکمیل صورتجلسه، گزارش آن به اداره کل امور حقوقی و املاک و اداره کل موزه ها ارسال می شود و در طی آن این اداره کل موظف است تصویر و شرح توضیحات شی مسروقه را به کلیه ادارات میراث استان ها و موزه ها اعلام نماید تا چنانچه استان ها مزبور که در طول سال  با اشیا توقیفی به دست آمده از قاچاقچیان مواجه می شوند درصورت مشاهده اشیای مورد نظر آن را سریعا گزارش دهند پس همین روند از طریق مکاتبه با پلیس بین الملل (اینترپول) اجرا می گردد تا سایر کشورهای عضو چنانچه با شی مسروقه برخورد کردند، پس از توقیف مراتب را به اطلاع کشور مالک برسانند تا پس از طی مراحل حقوقی و اقدامات قانونی مسترد شود.