اشیاء توقیفی و قاچاق

 

 این دسته از اشیا که به همت نیروی انتظامی از قاچاقچیان اشیای عتیقه ضبط می شود برای بررسی و کارشناسی و تعیین قیمت نیاز به کارشناسی کارشناس سازمان دارد. میراث استان موظف است با اعزام کارشناس به ارزیابی و کارشناسی این اشیا پرداخته مشخصات کلیه اشیا را در صورتجلسات خاصی که معروف به «صورتجلسه کارشناسی اموال فرهنگی- تاریخی ویژه دستگاه قضایی و انتظامی و گمرکات و سازمانهای دولتی» است. به ثبت رساند. از اشیای اموال فرهنگی – تاریخی ضبط شده و براساس قیمت گذاری برای متهم جریمه صادر می شود. همچنین اشیای غیر فرهنگی – تاریخی واشیای  فرهنگی – تاریخی مجاز (آن دسته از اشیا که خروج آنها از کشور منع قانونی داشته ولی خرید و فروش آنها در داخل کشور مجاز است مانند آثار هنری معاصر، نسخ خطی و ... ) مسترد می گردد. همچنین اموال بدل نیز از چرخه بازار خارج می شود و باید تحول سازمان شود. صورتجلسات مربوطه برای بررسی به اداره کل موزه ها ارسال می شود تا مورد کارشناسی به عمل آمده تاییدشود یا اشکالات آن برطرف گردد. چنانچه نیاز به اعزام کارشناس از تهران به استان باشد نیز این اقدام صورت می گیرد، تا نتیجه کارشناسیهای به عمل آمده دقیقتر باشد.