معرفی اهداف و برنامه های اجرایی اداره فنی و مهندسی

 

اهداف:
توسعه موزه ملی ایران
احداث و تجهیز موزه های منطقه ای
احداث موزه های استانی
احداث موزه های تخصصی
احداث و تجهیز موزه های محلی
احداث و تجهیز موزه های مشارکتی – خصوصی
احداث مخازن امن اموال فرهنگی-تاریخی و هنری
تجهیز انبار امن اموال فرهنگی-تاریخی و هنری
کمک به ایجاد و تجهیز موزه های دفاع مقدس

برنامه های اجرایی:
توسعه و گسترش موزه ملی ایران
مطالعه، شناخت و پژوهش نمونه های خارجی
مطالعه و شناخت مجموعه موزه ملی ایران
طراحی و اجرای معماری داخلی موزه (ویترین، تابلوهای معرفی، راهنمای الکترونیکی و...)
طراحی و اجرای تأسیسات الکتریکال و مکانیکال
طراحی و اجرای سیستم حفاظتی
طراحی و اجرای سیستم اطفاء حریق
تهیه طرح مقاوم سازی در برابر زلزله

ایجاد موزه منطقه ای
مکانیابی
مطالعه و تهیه طرح محتوایی
مطالعه فاز صفر پروژه (مطالعات معماری و برنامه ریزی فیزیکی و کالبدی)
تهیه طرح معماری، سازه، تأسیسات الکتریکال و مکانیکال مرحله اول و دوم
عملیات اجرایی ساخت موزه
تجهیز ساختمان موزه


ایجاد موزه های ملی تخصصی
مکانیابی
مطالعه و تهیه طرح محتوایی
مطالعات فاز صفر پروژه (مطالعات معماری و برنامه ریزی فیزیکی و کالبدی)
تهیه طرح معماری، سازه، تأسیسات الکتریکال و مکانیکال مرحله اول و دوم
عملیات اجرایی ساخت موزه
تجهیز ساختمان موزه

ایجاد موزه های استانی
مکانیابی
مطالعه و تهیه طرح محتوایی
مطالعه فاز صفر پروژه (مطالعات معماری و برنامه ریزی فیزیکی و کالبدی)
تهیه طرح معماری، سازه، تأسیسات الکتریکال و مکانیکال مرحله اول و دوم
عملیات اجرایی ساخت موزه
تجهیز ساختمان موزهتجهیز و بهسازی موزه های موجود
نیازسنجی موزه ها
مطالعه محتوایی و در صورت لزوم تهیه طرح محتوایی
تعیین اولویتها براساس اعتبار تخصیص یافته
بررسی طرح معماری داخلی، تأسیسات الکتریکال و مکانیکال مرحله اول و دوم
تجهیز و بهسازی ساختمان موزه براساس طرح مصوب

ایجاد و راه اندازی موزه های محلی
مکانیابی
مطالعه و تهیه طرح محتوایی
مطالعات فاز صفر پروژه (مطالعات معماری و برنامه ریزی فیزیکی و کالبدی)
تهیه طرح معماری، سازه، تأسیسات الکتریکال و مکانیکال مرحله اول و دوم
عملیات اجرایی تجهیز موزه


ایجاد و راه اندازی موزه های مشارکتی با بخش غیردولتی
مکانیابی
تهیه تفاهم نامه با ارگان مشارکت کننده
مطالعه و تهیه طرح محتوایی
مطالعات فاز صفر پروژه (مطالعات معماری و برنامه ریزی فیزیکی و کالبدی)
تهیه طرح معماری، سازه، تأسیسات الکتریکال و مکانیکال مرحله اول و دوم
عملیات اجرایی تجهیز موزه
ایجاد و راه اندازی سایت موزه ها
انجام مطالعه و شناخت سایت های تاریخی
طرح معرفی و ساماندهی سایتهای تاریخی و اجرای طرح های ارایه شده از سوی مشاور
ایجاد و راه اندازی اکو موزه میراث روستایی ایران (اکو موزه های روستایی)
انتخاب و گزینش گروه مطالعاتی
تهیه مطالعات معماری و مکانیابی پروژه
تهیه مطالعات محتوایی
بررسی سایتهای انتخاب شده و تصویب آنها
عملیات اجرایی پروژه

برگزاری کمیته فنی موزه ها و اجرایی نمودن صورتجلسه های مرتبط
تصویب دستورالعملهای لازم
تصویب طرحهای مرحله اول و دوم معماری، معماری داخلی، سازه، موزه ها، سایت موزه ها، محوطه ها و انبارها

ایجاد بانک اطلاعاتی فنی موزه ها
تکمیل شناسنامه های فنی موزه ها

تهیه استاندارد های لازم جهت ارتقاء فنی موزه ها
سیستم نمایشی
انبارهای موزه ای
سیستم اطلاع رسانی
سیستم حفاظتی
نورپردازی

ایجاد موزه های تخصصی و کمک و مشارکت در ایجاد موزه های تخصصی براساس ماده 114 برنامه توسعه چهارم با ارگانها و سازمانهای تخصصی
مکانیابی
مطالعه محتوایی
مطالعات فاز صفر پروژه (مطالعات معماری و برنامه ریزی فیزیکی و کالبدی)
تهیه طرح معماری، سازه، تأسیسات الکتریکال و مکانیکال مرحله اول و دوم
عملیات اجرایی تجهیز موزه

احداث مخازن امن
مکانیابی
مطالعه محتوایی
تهیه طرح معماری داخلی (جانمایی قفسه های طراحی شده با توجه به تنوع و تعداد اموال فرهنگی-تاریخی)
تهیه طرح معماری داخلی، تأسیسات الکتریکال و مکانیکال مرحله اول و دوم
عملیات اجرایی تجهیز مخزن امن