لطفا پیش از تکمیل فرم ذیل با شماره 61063407-021 تماس حاصل نمایید.

 

 

 

 

فرم فهرست اموال در اختیار نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی