طرح هيئت امنايي شدن موزه ها

 

    بنا برمصوبه هیئت دولت و برای بهینه سازی سیاست گذاریهای موزه ای کلیه موزه ها و اماکن تاریخی دارای هیئت امنا خواهند شد. وظایف این هیئتها به ترتیب ذیل است:

1. بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه با رعایت دستورالعملهای مصوب سازمان

2. بررسی و تصویب صورتهای مالی و ترازنامه

3. تصویب تعرفه های خدمات، سایر منابع درآمد و نحوه وصول درآمدها و هزینه آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط

4. تصویب فعالیتهای اصلی و جنبی مجموعه با رعایت استانداردهای علمی ناظر به موضوع و دستورالعملهای فنی سازمان

5. بررسی و تصویب طرحهای پژوهشی، اطلاع رسانی، معرفی مجموعه ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی لازم به بازدیدکنندگان در حدود مصوبات سازمان

6. جلب کمک و همکاری بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی

7. تصویب و ایجاد واحدهای وابسته مرتبط با وظایف اصلی مجموعه و تعیین نحوه اداره واحدهای خدماتی، تولیدی، کارگاهی، نمایشگاهی و رفاهی با رعایت مقررات ناظر به موضوع

8. تصویب دستورالعملهای تعیین حقوق و دستمزد کارکنان و قراردادهای موقت با رعایت قانون کار و تعیین میزان حق­التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التألیف و نظایر آن

9. تصویب دستورالعملهای داخلی مورد نیاز