معرفي اداره نظارت و برنامه ریزی

 

برنامه ریزی : موزه ها به عنوان نهادهایی فرهنگی نیازمند برنامه ریزی و اهدافی از پیش تعیین شده هستند. اگر صرفاً نگهداری مجموعه ای از اشیا و آثار تاریخی- هنری را در مکانی برای ایجاد موزه کافی بدانیم، نتیجه آن دور شدن افراد جامعه و قشرهاو گروههای اجتماعی از این مکان های فرهنگی و عقیم ماندن موزه ها خواهد بود. وظیفه موزه دار شناخت نیازهای اجتماعی و پاسخگویی به این نیازها از طریق راه اندازی موزه های جدید یا تغییر عملکرد موزه های موجود است.بررسی،مطالعات و تهیه کلیه آیین نامه هاٰدستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط به امور موزه ای و نیز بررسی نیازهای آموزشی و بروزرسانی اطلاعات در سراسر کشور و همینطور صدور مجوزه های خصوصی در این بخش انجام می شود.بدین لحاظ اداره برنامه ریزی و نظارت اهداف خود را در هشت بخش دنبال می کند.

1.      کمیته های محتوایی

2.      طرح آمایش موزه ها

3.      اطلاعات و آمار

4.      چاپ و توزیع بلیت

در حال حاضر چاپ بلیت های موزه ها به صورت متمرکز در 40 نوع مختلف در این بخش صورت می گیرد و توزیع می شود. بخش برنامه ریزی موزه ها سعی در متحول کردن این روش به سوی استفاده از بلیط الکترونیکی دارد.

5.      نمایشگاهها

6.      هیئت های امنا

7.      موزه های مجازی

بخش جدید و مهم موزه ها به شکل الکترونیک یا مجازی آثار را به نمایش می گذارد که اطلاعات لازم در مورد شیء ، چگونگی اکتشاف و ابعاد و تکنیک ساخت آن را به آسانی در اختیار محققان و پژوهشگران در سراسر جهان قرار می دهد. موزه های مجازی یکی از روشهای جذب بازدیدکنندگان هستند که محدودیت مکانی و زمانی نداشته امکان کسب درآمد از فروش اطلاعات هم از این طریق متصور است. بدین نحو امر پژوهش در موزه ها برای عرضه به سایت های اینترنتی موفقیت بیشتری می یابد و فضای تبادل اطلاعات با استفاده از فن آوری جدید بازتر و گسترده تر می شود.در آینده برنامه های نمایشگاهی – آموزشی و خبرهای موزه ها در سایت موزه های مجازی و سایت اداره کل موزه ها به صورت به روز شده عرضه خواهد شد.

8.      نظارت بر عملکردها

بخش نظارت برای پیگیری نتایج حاصله در قسمتهای قبل یا برنامه ریزی آینده موزه ها شکل گرفته و چگونگی اجرای برنامه های داده شده را بررسی می کند. همچنین لزوم طرحها ، نگرشها و رویکردهای جدیدتر را آشکار می سازد. کلیه آیین نامه ها ، دستور العملها، و بخشنامه های مربوط به امور موزه داری وتهیه شده در بخش برنامه ریزی در این قسمت انجام می شوند. از دیگر وظایف این قسمت بررسی درخواستهای بازدید از موزه ها مثل  مصاحبه کنندگان، گروههای خارجی ، هیئتهای سیاسی و تهیه کنندگان برنامه های تلویزیونی یا پژوهشگران و دانشجویان است ونیز معرفی گروههای بازدیدکننده به موزه های کشور در این قسمت انجام می شود.بخش نظارت با مشاهده ضعف یا کاستی در هر نقطه از ساز و کار موزه داری و راهنمایی در موزه ها با اعلام آن جهت بررسی و برنامه ریزی و ارایه راهکارهای مناسب اقدام می نماید.نظارت و برآورد نیازهای آموزشی در هر یک از موضوعات موزه ای در سراسر کشور و اعلام جهت برنامه ریزی دوره های آموزشی از وظایف این بخش می باشند.