مطالعۀ آسیب های موجود در آثار و بررسی انواع آنها بر اساس جنس ساختاری .

شناسایی و تعیین میزان نوع آسیب ها ( فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی ) و سنجش آماری آنها .

بررسی مجموعه عوامل آسیب رسان بر مجموعۀ آثار موجود .

تهیۀ مستند تصویری از طریق عکاسی برای هر یک از اشیاء و آسیبها و آرشیو نمودن آنها .

مرتب نمودن و ساماندهی اشیاء در آرشیو و ویترینها به طور منظم .

برآورد آماری از آثار با آسیب دیدگی های شدید و اولویت بندی آنها برای مرمت فوری .

شناسایی آثار با آسیب که نیازمند به مرمت فوری هستند .

    لزوم شناخت دقیق آثار تاریخی – فرهنگی و ویژگی مواد به کار رفته در آنها، تحقیق و درک فن‌آوری‌های کهن، آشنایی با واکنش مواد و عناصر مختلف استفاده شده در یک اثر در برابر تأثیر عوامل گوناگون محیطی، شناخت فرآیندهای فرسودگی و تخریب همپای ضرورت‌های مطرح برای شناخت تأثیر روش‌های متفاوت حفاظت و مرمت آثار و بهینه سازی آنها، تلفیق روش‌های سنتی و بومی حفاظت و مرمت با شیوه‌های جدید و روز جهانی، آشنایی با خواص مواد مورد استفاده در امر حفاظت و مرمت و آگاهی از تأثیرات جانبی آنها بر آثاراز دیگر تکالیف همکاران حوزه مرمت می باشد.