شناسایی و تائید صلاحیت پیمانکاران حقیقی و حقوقی:

 

1.       انتشار فراخوان از طریق روزنامه های رسمی

 

2.       گردآوری و طبقه بندی مدارک ارسال شده پیمانکاران و بررسی نواقص آن و انتخاب برخی از پیمانکاران بر اساس صلاحیت و ظرفیتهای فنی لازم

 

3.       تهیه فهرست کوتاه و بلند از پیمانکاران حقیقی و حقوقی و معرفی آنها به استانها جهت عقد قرارداد های مرمتی