سياستگزاري و نظارت علمي بر روش هاي مورد استفاده در امر حفاظت و مرمت آثار:

 

1.       ارتقاء دانش و روش هاي موجود در حوزه حفاظت ،مرمت و نگهداري آثار در كشور.

2.       کمک به راه اندازی کارگاه و آزمایشگاه تخصصی حوزه مرمت آثار فرهنگی- تاریخی

3.       كمك به راه اندازي و ايجاد بستر مناسب جهت گسترش شبكه كارگاهي – آزمايشگاهي در حوزه حفاظت ومرمت آثار

4.       انجام عمليات حفاظتي و مرمتي برروي مجموعه ها و يا آثار شاخص موجود در سطح كشور كه به هردليل امكان اجراي عمليات مورد نياز در واحد مربوطه موجود نباشد

5.       نظارت بر امر تجهيز و راه‌اندازی کارگاههاي مرمتي در واحدهای مختلف سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری و ساير سازمانها

6.       بازديد مستمر از اشياء و آثار موجود در تالارها شامل آسيب شناسي، تهيه شناسنامه و مستند نگاري تخصصي در اين زمينه